Please see UK version after the Danish job description on this page.

Skagen Salmon søger produktionsleder til RAS-anlæg i Skagen, Danmark

Skagen Salmon søger en erfaren produktionsleder til udvikling, ledelse og drift af vores nye produktionsanlæg i Skagen.

Om virksomheden
Skagen Salmon er en nystartet virksomhed, som er grundlagt af en gruppe af solide investorer, som alle har arbejdet med og investeret i RAS-teknologien igennem en årrække – herunder som aktive investorer i andre RAS danske anlæg.
Vi er pt. i gang med at bygge et avanceret landbaseret RAS-anlæg i Skagen. Produktionen begynder i april 2021, og sideløbende med smolt-produktionen vil On Grow-afsnittene blive færdigbygget, så så de første laks er klar til markedet i sensommeren 2023. Produktionen er planlagt til 3.300 tons markedsklar laks per år.

Om stillingen
Vi er nu gået i gang med at opbygge driftsorganisationen i Skagen Salmon og søger derfor en erfaren produktionsleder, som kan deltage i udvikling og planlægning af produktionen samt senere indgå i en lederrolle i virksomheden.
I starten vil dit ansvarsområde være smolt-produktionen. Afhængigt af dine kompetencer og performance kan stilingen udvides til at omfatte hele produktionen – fra æg til markedsklare laks.
Du får en unik mulighed for at sætte dit eget produktionsteam og præge det helt fra starten.

Din profil og jobbet

 • Du har betydelig erfaring fra produktion af laks i RAS-miljø –fra daglig produktionsplanlægning og -drift og til velfungerende ledelse af dine medarbejdere.
 • Du har en god omgangstone, er pålidelig og engageret og har en positiv afsmitning på dine omgivelser.
 • Du er struktureret i dit arbejde og holder af orden og ryddelighed.
 • Du er ansvarsfuld, selvstartende og selvkørende i dit arbejde.
 • Du forstår at motivere det team, du indgår i, og du respekterer, lytter til og sparrer med dit produktionsteam.
 • Du ønsker at bidrage aktivt til den videre udvikling af selskabet og vores koncept, der har stort fokus på kvalitet, miljø og bæredygtighed.

Du vil indgå i et team af engagerede medarbejdere, som har bred erfaring fra mange års arbejde med opbygning og drift af RAS-anlæg.

Vi forventer, at du vil tage bopæl i nærområdet omkring det nybyggede anlæg i Skagen. Skagen er en af Danmarks største fiskerihavne, og byen ligger i et meget attraktivt område omgivet af en enestående natur. Skagen Salmon samarbejder med organisationen ”Move North” om bl.a. partnerjob, flytning og andre praktiske ting omkring bosætning i Frederikshavn Kommune. Se www.movenorth.dk for info og kontaktoplysninger.

Skagen Salmon kan, efter behov, tilbyde lejebolig i en periode.

Vi er indstillet på at vente på den rette person, men forventer at kunne ansætte vores nye produktionsleder inden udgangen af 2020 – og gerne hurtigst muligt.
For yderligere oplysninger og indsendelse af ansøgning, kontakt:
Klaus Lukassen Mail: klu@skagensalmon.com Telefon: +45 22 10 02 01

—————————————–

Skagen Salmon er nystartet virksomhed med fokus på opbygning af lakseproduktion fra æg til færdigproduceret laks. Vi sætter en stor ære i, at vores anlæg bygges på et solidt erfaringsgrundlag og dermed er sikkert funderet i teknik, drift og økonomi. Skagen Salmon er grundlagt af en gruppe af investorer, der har den nødvendige kapital til at understøtte såvel virksomhedens byggeprojekter som den efterfølgende drift. 

Skagen Salmon looking for Production Manager for RAS facility in Skagen, Denmark.

Skagen Salmon is looking to take on an experienced Production Manager to develop, lead and operate our new production in Skagen.

About the company
Skagen Salmon is a newly-established company founded by a solid group of investors who have actively worked and invested in the RAS technology over several years – including as active investors in other successful Danish RAS facilities.

We are currently building an advanced land-based RAS facility in Skagen, Denmark. Production will commence in April 2021, and in parallel with the production of smolt, the On Grow-sections of the facility will be constructed, ensuring that our first batch of salmon will be ready for market in the late summer of 2023. Production will encompass 3,300 tons market-ready salmon per year.

About the position
We are now in the process of establishing the operating organization of Skagen Salmon and are therefore looking for an experienced Production Manager to take part in the development and planning of the production, and in the future take on a leadership role.

Initially, you will have the overall responsibility for the smolt production. Depending on your competence profile and performance, the position may be expanded to include the entire production – from eggs to market-ready salmon.

With us, you will get a unique chance to put together your own production team and shape it to your own wishes.

Competence profile and job requirements

You have significant experience from production of salmon in a RAS facility – from daily planning and execution of production and operations to professional staff management.

 • You have excellent communication skills, are dependable and involved in your work and have a positive impact on your surroundings.
 • Your work is highly organized, and you like order and tidiness.
 • You take responsibility for your work, and you are capable of planning and executing your own work tasks.
 • You have a motivating presence in a team, and you respect, engage with and provide feedback to your production team.
 • Your contribution will strengthen the further development of the company and our overall concept, which places great emphasis on quality, environment and sustainability.

You will be part of a team of committed employees with broad experience from several years of working within establishing and operating RAS facilities.

We expect that you will make your home in the community near the newly built facility in Skagen in Northern Denmark. Skagen is one of the major Danish fishing harbours, and the region is highly attractive, being surrounded by a unique coastal landscape. Skagen Salmon collaborates with the organization “Move North” on spouse employment, moving and other practical aspects of relocating to Frederikshavn Municipality. Find more information and contact info at www.movenorth.dk

If necessary, Skagen Salmon can provide rented accommodation for a certain period of time.

We are willing to wait for the right person for the job, but we expect to finalize the recruitment our new Production Manager before the end of 2020 – preferably as soon as possible.

For more information and to submit your application, please contact:

Contact: Klaus Lukassen E-mail: klu@skagensalmon.com Phone: +45 22 10 02 01

—————————————–

Skagen Salmon is a new company focusing on establishing a salmon production from eggs to market-ready salmon. We value the fact that our facility is being built on solid experience, and as such has a solid foundation in terms of technology, operations and finances. Skagen Salmon was established by a group of investors who have the necessary capital for completing the company’s construction projects and subsequent operation of the facility.